സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ

കാന്തങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെലവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്?

കാന്തങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെലവിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രകടന ആവശ്യകതകൾ, ബാച്ച് വലുപ്പം, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആകൃതി, ടോളറൻസ് വലുപ്പം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകടന ആവശ്യകതകൾ ഉയർന്നാൽ, ഉയർന്ന വില.ഉദാഹരണത്തിന്, N45 കാന്തങ്ങളുടെ വില N35 മാഗ്നറ്റുകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്;ചെറിയ ബാച്ച് വലിപ്പം, ഉയർന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ചെലവ്;കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ആകൃതി, പ്രോസസ്സിംഗ് ചെലവ് ഉയർന്നതാണ്;കർക്കശമായ സഹിഷ്ണുത, പ്രോസസ്സിംഗ് ചെലവ് ഉയർന്നതാണ്.